Spotkanie dyskusyjne
Termin: 1 czerwca g.18.00
Miejsce: "Massolit":http://www.massolit.com.

Spotkanie poświęcone będzie dwóm tekstom Georgesa Didi-Hubermana: Before the Image, Before Time: The Sovereignity of Anachronism oraz Obraz jako rozdarcie i śmierć wcielonego Boga

Szczegóły na blogu Anety Rostkowskiej ParergonWykład:
Termin: 8 czerwca g.18.00
Miejsce: Klub Bunkra Sztuki

W centrum uwagi filozofa sztuki i teoretyka obrazu Georgesa Didi-Hubermana (ur. 1953), wykładowcy w École des Hautes Études en Sciences Sociales w Paryżu, znajduje się komplementarny związek wizualności z taktylnością, dotyku ze śladem, ciała z obrazem, widzialności z „czytelnością” obrazu. Oryginalność filozofii sztuki Didi-Hubermana polega na zasadniczo nowym, inwencyjnym „odczytaniu” wielkich osobowości historii i teorii sztuki XX wieku: Aby Warburga i Aloisa Riegla, a także Waltera Benjamina czy Georgesa Bataille.

Wykład koncentrować się będzie na jednym z głównych tematów refleksji Didi-Hubermana – materialności dzieła sztuki i dotyku/śladu – który zajmuje go przede wszystkim w katalogu wystawy L’Empreinte (Ślad, 1997), wznowionym niedawno pod tytułem Ressemblance par contact (Podobieństwo przez dotyk, 2008).
Wyjątkowość oraz inspirujący potencjał podejścia Didi-Hubermana do form artystycznych polega między innymi na tym, że koncentruje się on właśnie na ich specyficznej materialności. Zajmując się przykładowo maskami pośmiertnymi czy figurami woskowymi, uznaje on odciskanie śladów za fundamentalny „paradygmat antropologiczny”, ukazując, iż ślad – mimo że deprecjonuje się go jako „prymitywizm” i „anachronizm” – ma wartość zasadniczą i kluczową.


Prof.Dr.Phil Josef Vojvodík – komparatysta, slawista, historyk sztuki. Specjalizuje się w teorii literatury oraz sztuk wizualnych, ekspert od czeskiej awangardy i surrealizmu okresu międzywojennego oraz powojennego. Jako badacz inspiruje się sztukami wizualnymi, literaturą oraz współczesną filozofią, głównie francuską. W 2007 roku w „Tekstach Drugich” ukazał się pierwszy i jak do tej pory jedyny przetłumaczony na polski tekst Josefa Vojvodíka Świat strachu i strach przed światem w czeskim surrealizmie lat 30. i 40. Mieszka w Bawarii. Obecnie pracuje w Pradze, Monachium i Salzburgu.

Wykład tłumaczony będzie na język polski.


Wybrane publikacje:

* Symbolismus im Spannungsfeld zwischen ästhetischer und eschatologischer Existenz: Motivische Semantik im lyrischen Werk von Otokar Březina. 1. Aufl. München: Sagner Verlag, 1998.

* Od estetismu k eschatonu. Modely světa a existence v lyrickém díle Otokara Březiny. Rekonstrukce symbolických paradigmat. 1. vyd. Praha: Academia, 2004. (Od estetyzmu do eschatonu. Modele świata i egzystencji w twórczości lirycznej Otokara Březiny. Rekonstrukcja paradygmatów symbolicznych).
* Imagines corporis. Tělo v české moderně a avantgardě. 1. vyd. Brno: Teoretická knihovna, 2006. (Imagines corporis. Ciało w czeskiej modernie i awnagradzie)
* Proměny těla. K sémiotice tělesnosti v surrealistické lyrice Vítězslava Nezvala. In Srp, Karel a Bydžovská, Lenka. Český surrealismus 1929-1953. Praha: Galerie hl. města Prahy a Nakladatelství Argo, 1996. (Przemiany ciała. O semiotyce cielesności w surrealistycznej liryce Vítězslava Nezvala)

* Kosmos Anthropos aneb návrat (zapomenutého) těla. Slovo a smysl. Časopis pro mezioborová bohemistická studia, 2004, vol. 1, no. 1. (Kosmos Antrophos albo powrót /zapomnianego/ ciała).

* Jak rozumět rozumění? Slovo a smysl. Časopis pro mezioborová bohemistická studia, 2004, vol. 1, no. 1. (Jak rozumieć rozumienie?)

* Das Oneiroid als eine Erlebnismodalität des Imaginären? Zur Problematik des Traumerlebens in Jindřich Štyrskýs "Sny" (1925-1940). Anzeiger für Slawische Philologie, 2000-2001, vol. 28-29

* Pojetí struktury a uměleckého díla ve strukturální uměnovědě Hanse Sedlmayra ve srovnání se strukturální estetikou Jana Mukařovského. Umění, 1997, vol. 45. (Pojęcie struktury i dzieła sztuki w strukturalistycznej Kunstwissenschaft Hansa Sedlmayra w porównaniu z estetyką strukturalistyczną Jana Mukařovskiego)


Współorganizatorami projektu są Bunkier Sztuki, Massolit oraz "Katedra Antropologii Literatury i Badań Kulturowych UJ


Fot. Josef Vojvodík (fotografia własna)