Termin: 25 maja g.18.30
Miejsce: Klub Bunkra Sztuki

Stanisław Czekalski - Wizualna intertekstualność

Wyjaśnianie historycznie zaistniałych wpływów pomiędzy dziełami sztuki, było dominującą postawą badawczą w klasycznej, formalistycznej historii sztuki bazującej na pojęciu stylu oraz koncepcjach Heinricha Wölflina i Ernsta H. Gombricha. Utopijna w swej naturze wpływologia, została poddana w drugiej połowie XX wieku ostrej krytyce. Alternatywnego modelu mówienia o relacjach między obrazami, dostarczyła teoria literatury wraz z koncepcją intertekstualności wypracowaną przez Julię Kristeve, Rolanda Barthes’a oraz Jacquesa Derridę. Intertekstualność zmieniła optykę mówienia o literaturze z perspektywy wertykalnej znaczony-znaczący, skierowanej na wyjaśnienie treści zewnętrznej wobec samego medium, na perspektywę horyzontalną, opartą na badaniu treści rozplenionych pomiędzy tekstami i zawartych w medium jako takim.
Stanisław Czekalski odwołując się do swojej książki Intertekstualność i malarstwo, skonfrontuje podczas wykładu dwie przeciwstawne strategie mówienia o sztuce, jakimi są wpływologia i intertekstualność, pokazując jednocześnie w jaki sposób koncepcję wypracowaną na gruncie teorii literatury można przeszczepić na grunt teorii sztuk wizualnych, wprowadzając pojęcie wizualnej intertekstulności.

prof. Stanisław Czekalski (1967) – historyk sztuki, pracownik Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, stypendysta Central European University w Pradze oraz Getty Summer Institute in Visual and Cultural Studies. Specjalista od polskiego fotomontażu dwudziestolecia międzywojennego, od kilku lat zajmuje się przede wszystkim teorią i metodologią historii sztuki. Autor jednej z najważniejszych książek w polskiej historii sztuki ostatnich lat Intertekstualność i malarstwo. Problemy badań nad związkami międzyobrazowymi, w której rozważa i poddaje krytycznej analizie najważniejsze teorie związków pomiędzy obrazami. Mieszka i pracuje w Poznaniu.Wybrane publikacje:

* Fotomontaż polski okresu dwudziestolecia międzywojennego, Poznań 2000

* Intertekstualność i malarstwo. Problemy badań nad związkami międzyobrazowymi, Poznań 2006

* Cóż po Derridzie u Brysona?, w: Historia sztuki po Derridzie, red. Ł. Kiepuszewski, Poznań 2006

* Niech spoczywa… Analiza hermeneutyczna obrazu Wilhelma Sasnala Bez tytułu (Andrzej), Arteon, 2008, 3 (95).

* Między językiem a światem. Poematy obrazowe poetyzmu, Artium Quaestiones VII, Poznań 1995

* Nie ma nic poza galerią. Gramatologia, intertekstualność, związki międzyobrazowe, w: Twarzą w twarz z obrazem, red. M. Poprzęcka, Stowarzyszenie Historyków Sztuki, Warszawa 2003
Współorganizatorami projektu są Bunkier Sztuki oraz MassolitFot. prof. Stanisław Czekalski